Velkommen til festival v.16.0

Velkommen til festival v.16.1

//Ådne Sekkelsten, festivalsjef 

(English below) 

Siden 2005 har vi feiret scenekunsten for et ungt publikum på festivalen Showbox, og på denne 16. utgaven av festivalen, må vi være gode til å forestille oss. 

Forestill deg at vi sitter tett sammen og ser danse- og teaterforestillinger fra morgen til kveld, blir berørt, glad, sint, engasjert og diskuterer dannet – og udannet – innholdet og meningen i det som blir vist.  

Forestill deg at alle er samlet. De som akkurat har stått på scenen, kommer ut og henger i baren med de folka fra India, mens han fyren fra Sogn og Fjordane, som nå plutselig har blitt Vestlandfår en idé om å starte et EU-prosjekt sammen med hu fra det teatret i SkottlandVed et av bordene sitter teatersjefen ved Hålogaland teater sammen med sine nordiske kollegaer og har møte om scenekunstnettverket de akkurat har etablert. De ungdommene som skal levere sitt blogginnlegg om den merkelige teaterforestillingen for babyer som ble vist tidligere i dag, sitter dypt konsentrert over sine datamaskiner. De så teater fra kl 920 i går, og er litt trøtte, men har hatt teateropplevelser de ikke engang kunne forestille seg før de ble festivalbloggere for Showbox (Unge stemmer). Litt trøtte er også de som har stått opp tidlig for å rekke dagens første fagsamtale om gårsdagens forestillingerOg der kommer 1. klassingene fra naboskolen i sine refleksvester litt for tidlig til en forestilling. De er ikke trøtte, og rommet fylles av forventning, latter og rop. Vårt publikum! 

Alt dette, og mye, mye mer, er det jeg elsker ved å lage festival. Og da det ble klart at pandemien gjorde det umulig å arrangere en vanlig festival, var det aldri et tema for mine kollegaer og meg at vi ikke skulle gjøre noe denne uka i desember.   

Vi ønsker å løfte frem kunstnere og andre som jobber for og med scenekunsten og de unge, vi har workshop for utøver, kunstnersamtaler, ungdomssamtaler, hørespill og andre forestillinger. Strømmet og i opptak. Og zoomfestivalparty – hvor forestillingsevnene virkelig settes på prøve.  

Jeg har et fantastisk team rundt meg på Scenekunstbruket, som har snudd seg rundt og lagt om alle festivalplaner og snekret sammen et solid festivalprogram for tiden vi er i. Jeg unner alle å få jobbe i sånne team! Og til alle våre samarbeidspartnere; tusen takk for det dere gjør for oss – og ikke minst scenekunstnerne, kompaniene – hva dere står i om dagen, og allikevel omstiller dere og leverer innhold. Det er så imponerende! Tusen, tusen takk! 

Scenekunstbruket har en viktig rolle i å bidra til å holde liv i kunstfeltet, samtalene om kunst, engasjementet, det skapendeog å være med å utvikle scenekunsten for de unge videreinn i en tid som kanskje blir annerledes, men hvor vi igjen kan møtes  tett i tett – og få fantastiske opplevelser sammen – i samme rom.  Kunsten er den beste til å ta oss gjennom store omveltninger i samfunnet. 

Sjekk ut programmet og se hva dere får servert på årets Showbox.  

Også må vi fortsette å forestille oss at vi snart møtes igjen fysisk, i levende live.  Inntil da, håper jeg vi sees på en skjerm nær deg og at du setter pris på den festivalen vi har satt sammen disse dagene. 

For, som Pippi sa: Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.  

 _______

Since 2005, we have been celebrating performing arts for the young audience at the Showbox Festival, and at this 16th edition of the festival, we must be good at imagining. 

Imagine that we sit close together and watch dance and theater performances from morning to night, that we are touched, happy, angry, engaged and discuss politely – and heated – the content and meaning of what we just saw. 

Imagine that everyone is gathered. Those who have just been on stage, come out and hang out in the bar with the people from India, while the guy from the west coast of Norway, gets an idea to start a Creative Europe project with the woman from a theater in Scotland. 

At one of the tables, the artistic director at Hålogaland Theater sits with his colleagues from the Nordic countries in a meeting about the performing arts network they have just established. 

The young people who will write their blog post about the strange theater performance for babies that they experienced earlier today, are deeply concentrated on their computers. They saw theater from 9 am to 8 pm yesterday, and are a little tired, but have had theater experiences they could not even imagine before they became our festival bloggers for Showbox (Young Voices). A little tired are also those who got up early to catch the day’s first professional conversation about yesterday’s performances. 

And there the 1st graders from the neighborhood school in their neon vests, arrive a little too early for a performance. They are not tired, and the room is filled with anticipation, laughter and shouts. Our audience! 

All this, and much, much more, is what I love about making a festival. And when it became clear that the pandemic made it impossible to host a regular festival, it was never a topic for me and my colleagues that we should go in total lockdown this week in December. 

We want to highlight artists and others who work for and with the performing arts for young audiences. We have workshops for performers, artist talks, youth talks, live-streaming and other performances. And a Zoom Festival Party – where the imagination is really put to the test. 

I have a fantastic team around me at Scenekunstbruket, who has turned around and changed all plans and put together a solid festival program for the time we are in. I wish everyone could experience to work in such a great team. And to all our partners; Thank you so much for what you do for us – and the performing artists, the companies – what you all are going through these times, and yet you adjust and deliver great content. It’s so impressive! Thank you very, very much! 

Scenekunstbruket has an important role in helping to keep the art field alive, the conversations about art, the commitment, the creative, and to help develop and lift the performing arts for the young people further, into a time that may be different, but where we can meet again and have wonderful experiences together – in the same room. Art is the best way to take us through thoug changes in society. 

Check out our festival program and see what you get served at this year’s Showbox Festival. We must continue to imagine that we will soon meet again in real life. Until then, I hope we see you on a screen near you and that you appreciate this festival we have put together these days. 

Because, as Pippi said: I‘ve never tried this before, so I should definitely be able to do it.